شبکه مجازی خیرین کشور
  •   پنجشنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
فراترکیب شاخص های مؤثر بر وفاداری نیکوکاران در مؤسسات خیریه ی ایرانیکی از مسائل مهمی که برای مؤسسات خیریه اهمیت دارد مسأله ی وفاداری و کمک های مداوم خیرین سابق و ورودخیرین بیشتر می باشد. سرمایه گذاری در حوزه ی وفاداری خیرین، یک سرمایه گذاری اثربخش برای مؤسسات خیریه است.برای همین منظور این مقاله با هدف فراترکیب شاخص های مؤثر بر وفاداری خیرین تدوین شده است. هدف پژوهش حاضر،تحلیل کیفی نتایج پژوهش های انجام شده در زمینه وفاداری نیکوکاران در مؤسسات خیریه ی ایران است تا از این طریقسازمان های خیریه بتوانند برای ارتقای وفاداری نیکو کاران خود ارزیابی و برنامه ریزی داشته باشند. برای این منظور مطابقبا روش فراترکیب کیفی که یکی از انواع روش های فرامطالعه است، پس از جستجوی اولیه و یافتن و پالایش منابع مرتبط باموضوع وفاداری نیکوکاران ، با روش ارزیابی حیاتی، از 80 منبع اولیه یافت شده، تعداد 22 منبع انتخاب و سپس با روش کیفیتحلیل اسنادی با استفاده از نرم افزار اطلس.تی، 224 کد اولیه حاصل شد. بعد از پالایش و دسته بندی مجدد کدهای اولیهتوسط تیم پژوهش، 16 شاخص و در نهایت 6 شاخص با اهمیت تر به دست آمد.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo