شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۰۹ خرداد ۱۴۰۲
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
بررسی مقایسه ای حوزه اقدامات خیرین سلامت استان یزد در طی سال های 1392 تا 1394مقدمه: اقدامات خیری در ایران دارای سابقه طولانی است و این سابقه در حوزه سلامت نیز مشهود است. خیرین سلامت در اعصار مختلف، با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای همنوعان خود، به انجام امور خیر مبادرت ورزیده اند. با این حال، با توجه به تغییر نیاز ها، همسو ساختن اقدامات خیری با شرایط اپیدمیولوژیکی جامعه مهم به نظر می رسد. لذا این پژوهش با هدف بررسی مقایسه ای حوزه اقدامات خیرین سلامت استان یزد در طی سال های 1392 تا 94 انجام شد. روش کار: این مطالعه، مطالعه توصیفی بود که به صورت مقطعی در بازه زمانی 92 تا 94 انجام شد. جامعه این پژوهش را اقدامات خیرین سلامت استان یزد شامل شد. جمع آوری داده ها با استفاده از فرم محقق ساخته صورت گرفت. در این فرم، اطلاعات پروژه های خیری در 4 حوزه پروژه های عمرانی واحد های درمانی- عملیاتی مربوط به بیمارستان، پروژه های عمرانی واحد های درمانی- عملیاتی مربوط به مراکز بهداشتی درمانی/ اورژانس/ خانه بهداشت روستایی، لوازم و تجهیزات پزشکی اهدایی و لوازم و تجهیزات غیر پزشکی اهدایی مورد بررسی قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها، از اطلاعات موجود در واحد امور مشارکت های اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی یزد و همچنین معاونت پشتیبانی دانشگاه استفاده شد. در نهایت، داده ها با بهره گیری از آمار توصیفی تحلیل شدند. یافته ها: تعداد پروژه های خیری عمرانی واحد های درمانی- عملیاتی مربوط به بیمارستان در سال 92، 10 پروژه و در سال 94 ،17 پروژه گزارش شد. در سال 93 پروژه ای در این حوزه انجام نشد. تعداد پروژه های خیری عمرانی واحد های درمانی- عملیاتی مربوط به مراکز بهداشتی درمانی/ اورژانس/ خانه بهداشت روستایی در سال های 92 و 93، 14 پروژه بود که درسال 94 به 6 پروژه تقلیل یافت. تعداد لوازم و تجهیزات پزشکی اهدایی در سال 92، 28 قلم بود که در سال های 93 و 94 به 35 قلم افزایش یافت. در نهایت، تعداد لوازم و تجهیزات غیر پزشکی اهدایی، 122 قلم در سال 92، 283 قلم در سال 93 و 34 قلم در سال 94 گزارش شد. بحث و نتیجه گیری: افزایش پروژه های صورت گرفته در حوزه واحد های درمانی- عملیاتی مربوط یه بیمارستان و کاهش اقدامات خیری در حوزه های بهداشتی، نشان دهنده افزایش تمایل خیرین سلامت به انجام اقدامات خیری در حوزه درمان است. این در حالی است که بیشترین مشکلات سلامتی مردم منطقه، مرتبط با مشکلات بهداشتی است که ظاهرا کمتر به آن توجه شده است. حضور خیرین صرفا به انجام دادن و شرکت در مباحث مالی سازمان ها محدود نمی شود و باید از حضور معنوی آن ها نیز بهره جست. لذا پیشنهاد می شود جهت افزایش ارتباط و درگیری خیرین با حوزه های مختلف آموزشی، بهداشتی و درمانی، نماینده ای از خیرین سلامت در هیات امنای دانشگاه حضور داشته باشد. از طرفی، مدیران و سیاست گزاران حوزه خیرین سلامت، ضمن تبیین و شفافیت اهمیت انجام پروژه های خیری در حوزه بهداشت، خیرین سلامت را به سرمایه گذاری در این حوزه هدایت و تشویق کنند. همچنین، لزوم حضور خیرین در عرصه های پژوهش و آموزش نیز به شدت احساس می شود.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo