شبکه مجازی خیرین کشور
  •   سه شنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
به زبان سعدی             جرس قافله…             همدلی             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             قوانین وقف             شرایط متولی وقف             مشاوره حقوقی وقف             آکسفام             پزشکان بدون مرز             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

0
اثرات موسسات خیریه بر بهبود وضعیت اقتصادی مردم مستمند (مطالعه موردی: شهر جوانرود)امروزه سازمانها و موسسات خیریه که با نیت خیرخواهانه و کمک به همنوع شکل میگیرند، نقشی فراتر از آنچه که در جامعه وجود دارد را در توسعه اقتصاد و مدیریت فقر و آسیب های اجتماعی ایفا میکنند. در این پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی حجم نمونه 60 خانواری بر اساس جدول مورگان انتخاب شد و با بررسی پرسشنامه تجزیه و تحلیل گردید. این امر با گردآوری اطلاعات از آزمون محقق ساخته بررسی تاثیر کمک مالی موسسات خیریه انجام شد. این پرسشنامه دارای 24 سوال توصیفی است که بر اساس مقیاس لیکرت، جوابهای آنها در یک پیوستار از کاملا 0 موافقم به سوی کاملا 0 مخالفم قرار دارند. در این تحقیق برای توصیف داده ها از شاخص های آمار توصیفی از جمله جداول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد با استفاده از نرم افزار پیشرفته آماری (SPSS23) استفاده شده است. برای تحلیل استنباطی نیز آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج بیانگر این امر بود که میان کمک مالی موسسات خیریه و وضعیت اقتصادی افراد مستمند رابطه معناداری وجود دارد. کلیدواژه‌ها: موسسات خیریه، فقر، وضعیت اقتصادی، ضریب همبستگی.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo