شبکه مجازی خیرین کشور
  •   شنبه ۲۷ شهريور ۱۴۰۰
جایگاه وقف و امور خیریه در قوانین اساسی ایران و مصر             قوانین وقف             حمایت بانک سامان از بازارچه خیریه زنجیره امید             هزینه 200 میلیارد تومانی تامین اجتماعی برای بیماران دیابتی             شرایط متولی وقف             احداث بیمارستان 50 تختخوابی سرطان بابل با همت انجمن نیکوکاری سرطان             مشاوره حقوقی وقف             به زبان سعدی             ایجاد ۱۲۶ هزار فرصت شغلی توسط کمیته امداد در سال گذشته             آکسفام             جرس قافله…             هزینه کرد سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در امور خیرو عام المنفعه             پزشکان بدون مرز             همدلی             اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی خیر شهرضایی برای نذر اشتغال             شرایط و نحوه نظارت سازمان اوقاف در موقوفات خاص             آنچه باید درباره قوانین وقف بدانیم             آغاز به کار شبکه ملی موسسات نیکوکاری و خیریه در آینده نزدیک            

آخرین اخبار

آخرین همایش ها

سه شنبه 16 مهر 1398
0
الگوسازی عوامل موثر بر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب در موسسات خیریه استان بوشهراگر یک موسسه خیریه، سازمانی تعریف شود که تشکیل شده است تا به صورت غیرانتفاعی نیازهای اساسی انسان ها رو برطرف کند، این موسسات می توانند کارکرد های مختلفی داشته باشند. با توجه به این موضوع، از آنجایی که یکی از ارکان تحقق رسالت های سازمان داوطلبان کمک به موسسات خیریه، جذب نیروی انسانی داوطلب کارآمد و موثر بوده و این نیروی انسانی داوطلب یکی از ایفا کنندگان نقش های اصلی و بنیادین در این موسسات به شمار می روند، بنابراین لازم است تدابیری اندیشید تا این مهم به نحو مطلوبی تحقق یابد. از آنجایی که دانش و تجربه مدیران موسسات خیریه می تواند گامی اساسی را در این زمینه بردارد، نیاز است طرقی را پیدا نمود تا بیشتر بتوان آنها را در این حوزه کاری نگه داشت و از تجربیات آنها استفاده نمود. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر جذب و نگهداری گروه های مردمی داوطلب ارایه خدمات داوطلبانه در موسسات خیریه استان بوشهر می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. از نظر گردآوری داده ها، توصیفی است و به لحاظ اینکه موسسات خیریه استان بوشهر را بررسی می کند، مطالعه موردی به حساب می آید. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه داوطلبان قابل دسترس در امور خیریه استان بوشهر، به تعداد 49 نفر می باشد. با توجه به پایین بودن تعداد این داوطلبان از روش نمونه گیری سرشماری و در دسترس جهت تعیین حجم نمونه استفاده شد که تعداد پرسشنامه های برگشتی و کامل 41 پرسشنامه بوده است. پرسشنامه پژوهش با استفاده از مصاحبه با مدیران موسسات خیریه و اساتید صاحب نظر طراحی شد و در مجموع 9 عامل را در دو بخش جذب و نگهداری مورد بررسی قرار داده است. مراحل تنظیم پرسشنامه بدین صورت بود که پرسش نامه اولیه پس از مطالعه مقدماتی مورد بازنگری قرار گرفت و پرسشنامه نهایی تنظیم شد. برای آزمون روایی محتوایی این تحقیق، از نظرات چند تن از اساتید و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد تا پرسشنامه تهیه شده به تایید آنها برسد. جهت محاسبه پایایی پرسشنامه از آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پس از جمع آوری داده ها، با توجه به اهداف و ماهیت تحقیق از روش معادلات ساختاری در نرم افزار Lisrel برای تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش استفاده شد. متغیرهای مربوط به سیوالات بخش جذب به ترتیب تحت 4 عامل: ابزارهای تشویقی، ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات، ابزارهای اطلاع رسانی، و توجه به روابط انسانی قرار گرفتند. همچنین متغیرهای مربوط به بخش نگهداری تحت 5 عامل فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مشارکت و کار تیمی، وظایف مدیریت و رهبری، و انگیزش قرار دارند. یافته های پژوهش نشان داد که هر 4 عامل ابزارهای تشویقی، ابزارهای فنی ارتباطات و تبلیغات، ابزارهای اطلاع رسانی، و توجه به روابط انسانی و همچنین 4 عامل فرهنگ سازمانی، مدیریت منابع انسانی، مشارکت و کار تیمی و وظایف مدیریت و رهبری بر جذب و نگهداری نیروهای داوطلب موثر هستند. این در حالی است که نتایج آزمون تحلیل مسیر نشان داد که عامل انگیزش تاثیر معناداری بر نگهداری نیروهای داوطلب ندارد.
درج اطلاعات ستاره دار (*) الزامی است.
verification
سبد عرضه و تقاضای نیکی

سبد عرضه و تقاضای نیکی

Item removed. Undo